دسته: سخن روز

2018/11/17 / سخن روز

کتاب‌ها را تند نخوانید. سریال‌ها را پشت‌ سرهم نبینید. در دنیای خیالی آنها غرق شوید اگر می‌خواهید در دنیای واقعی…

2018/11/17 / سخن روز

کتاب‌ها را تند نخوانید. سریال‌ها را پشت‌ سرهم نبینید. در دنیای خیالی آنها غرق شوید اگر می‌خواهید در دنیای واقعی…